1.
Thị Diện V, Thị Thu Hương Đinh, Đức Cường L, Thị Thanh Trung N. THỰC TRẠNG SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI Ở CÔNG NHÂN MAY MẶC TỈNH THÁI BÌNH. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 3 Tháng Ba 2024];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3765