1.
Song Tú N, Hồng Trường N, Văn Phương H. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM Ở HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TẠI MỘT TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 2 Tháng Mười 2023];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3776