1.
Vũ TH, Nguyễn HV, Trần THT, Luyện TTN, Đoàn TKP, Lương TLA, Nguyễn HB, Trần Đức P, Nguyễn NH. NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4613