1.
Đặng KV, Nguyễn VH, Nguyễn VP, Nguyễn TT, Lê VC. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT CÁNH QUẠT. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 28 Tháng Ba 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4630