1.
Phạm TQ, Nguyễn NA, Lê TTX, Tạ TKN, Nguyễn TT, Nguyễn QD, Phan TMH, Nguyễn TQ, Đàm NA. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 28 Tháng Ba 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4634