1.
Hồ TP, Nguyễn Đức D, Hoàng VT, Nguyễn Đình SH, Phạm HV, Nguyễn TT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN VỚI KIỂU GEN HBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 21 Tháng Ba 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4654