1.
Đinh VH, Hoàng TH, Đỗ XT, Nguyễn VL, Bạch TMH, Huỳnh NL, Phạm TT, Cao VH, Nguyễn T Định. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ FT3, FT4, TSH HUYẾT TƯƠNG VÀ HÌNH THÁI TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC TÁI PHÁT CƠN HƯNG CẢM. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5282