1.
Đồng BH, Trần Đỗ H, Nguyễn T Đạt, Thiều V Đường, Đỗ VM. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRONG ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 1 Tháng Chạp 2023];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5289