1.
Đỗ HK, Nguyễn VT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU HOÁ CHẤT TRƯỚC PHÁC ĐỒ TCF TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY VÙNG ĐẦU CỔ GIAI ĐOẠN TẠI CHỖ, TẠI VÙNG. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 28 Tháng Năm 2023];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5292