1.
Nguyễn HL, Ngô XL. XU HƯỚNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 16 Tháng Bảy 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5322