1.
Đặng TBN, Hoàng Đình Âu. ĐÁNH GIÁ CÁC THỂ TỔN THƯƠNG SỤN VIỀN Ổ CHẢO BẰNG CỘNG HƯỞNG TỪ KHỚP VAI CÓ BƠM ĐỐI QUANG NỘI KHỚP CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 16 Tháng Bảy 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5330