1.
Lưu QT, Lê TN. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA LIỆU PHÁP KHÁNG SINH CÓ SỬ DỤNG KHÍ DUNG COLISTIN TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 28 Tháng Năm 2023];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5331