1.
Nguyễn TBA, Hà MT, Nguyễn NP, Nguyễn THT, Ngô TL, Nguyễn LB. TRIỆU CHỨNG HẬU COVID-19 Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 23 Tháng Chín 2023];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5503