1.
Nguyễn HA, Trần TH, Hà TTH. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG VIÊN HOÀN CỨNG QUYÊN TÝ KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT VÀ ĐIỆN CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CỔ VAI CÁNH TAY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ. VMJ [Internet]. 1 Tháng Sáu 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];526(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5547