1.
Nguyễn TCL, Nguyễn TMT, Dương DQ, Vũ TQ, Vũ PH, Đỗ LGH, Nguyễn TU, Nguyễn HT, Đặng NA, Nguyễn GL, Phạm CT, Nguyễn H Âu, Nguyễn XA. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI THẦN KINH Ở NGƯỜI BỆNH SAU CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO THANG ĐIỂM CPC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6564