1.
Đặng TN, Bùi TNH, Nguyễn TTH, Nguyễn H Đông, Nguyễn TT, Hoàng TY. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ [Internet]. 18 Tháng Chín 2023 [cited 18 Tháng Sáu 2024];530(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6571