1.
Cao HM, Võ TTB, Nguyễn BK, Bạch QK, Nguyễn HT. KẾT QUẢ GHÉP TẾ BÀO GỐC ĐỒNG LOÀI ĐIỀU TRỊ SUY TỦY XƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ GHÉP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 - 2022. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7117