1.
Hoàng Đình Âu, Trương TT. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ UNG THƯ CÁC NHÂN PIRADS 5 VÙNG CHUYỂN TIẾP TUYẾN TIỀN LIỆT THEO PHÂN LOẠI PI-RADS V2.1 TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ PHỐI HỢP VỚI PSA TỶ TRỌNG. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7121