1.
Dương HH, Bùi VQ, Nguyễn TH, Nguyễn TN, Đào TL. ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ MẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7154