1.
Trần TA, Trần KT, Phùng QD, Nguyễn TP, Trần HA. CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2023 [cited 7 Tháng Chạp 2023];531(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7176