1.
Nguyễn VT, Trần HT, Hà TH. LIỆU PHÁP NHŨ TƯƠNG LIPID 20% ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 23 Tháng Hai 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8547