1.
Bạch QK, Nguyễn BK, Võ TTB, Đào PTH. MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ CHIMERISM VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU GHÉP TẾ BÀO GỐC ĐỒNG LOÀI ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2021. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 21 Tháng Tư 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8564