1.
Lê THA, Nguyễn TC, Trần DA, Trần TTH, Nguyễn DT, Lê PT, Nguyễn QN, Nguyễn HT, Hoàng HL, Nguyễn HA, Vũ Đình H. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HIỆU CHỈNH LIỀU VANCOMYCIN THÔNG QUA GIÁM SÁT NỒNG ĐỘ THUỐC TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚC ĐOÁN AUC THEO BAYES TRÊN BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 15 Tháng Năm 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];538(3). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9608