1.
Phan MH. ĐỘC LẬP CHỨC NĂNG TRONG SINH HOẠT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH SAU ĐỘT QUỴ TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP. VMJ [Internet]. 15 Tháng Năm 2024 [cited 28 Tháng Năm 2024];538(3). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9614