1.
Nguyễn VT, Phan TL. GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY BỘ CÂU HỎI QOLIE – 31 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH. VMJ [Internet]. 15 Tháng Năm 2024 [cited 28 Tháng Năm 2024];538(3). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9616