1.
Trần LMT, Trần NTM, Nguyễn BTT, Huỳnh HTH. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. VMJ [Internet]. 10 Tháng Sáu 2024 [cited 23 Tháng Sáu 2024];539(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9827