1.
Nguyễn M, Nguyễn BV, Hồ TH, Lê TN, Nguyễn NYT. HIỆU QUẢ CỦA FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU CẢI TIẾN (A-PRF+) TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU CÓ TIÊU XƯƠNG THEO CHIỀU NGANG. VMJ [Internet]. 18 Tháng Sáu 2024 [cited 21 Tháng Bảy 2024];539(1B). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9918