1.
Đặng VM, Vũ Điện B, Nguyễn NQ, Nguyễn TD, Lê THL. KẾT QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA THÌ ĐẦU Ở BỆNH NHÂN ≥75 TUỔI BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN. VMJ [Internet]. 18 Tháng Sáu 2024 [cited 21 Tháng Bảy 2024];539(1B). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9923