Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 498 Số 1 (2021) Download Download PDF