Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 530 Số 1 (2023) Tải xuống Tải xuống PDF