Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 531 Số 2 (2023) Tải xuống Tải xuống PDF