Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 538 Số 3 (2024) Tải xuống Tải xuống PDF