Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 539 Số 2 (2024) Tải xuống Tải xuống PDF