Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 509 Số 2 (2021) Download Download PDF