Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA Download Download PDF