Quay trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ CAGPAI, OIPA, DUPA CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN LOÉT TÁ TRÀNG TẠI VIỆT NAM Download Download PDF