Quay trở lại chi tiết bài báo ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐA U TỦY CÓ KHUẾCH ĐẠI 1q21 TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC Download Download PDF