Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG LỒNG NGỰC CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI CÓ KHÁNG ISONIAZID Download Download PDF