Quay trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ U TRONG ỐNG SỐNG Download Download PDF