Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC “TK1-HV” KẾT HỢP CẢNH TAM CHÂM ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CỔ-VAI-CÁNH TAY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG Download Download PDF