Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ SỰ SAI LỆCH KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DOUBLE TEST VÀ TRIPLE TEST TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN MẪU KHÁC NHAU Download Download PDF