Quay trở lại chi tiết bài báo GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TIỀN SẢN GIẬT, SẢN GIẬT CỦA PlGF VÀ PAPP-A Ở NHÓM CÓ YẾU TỐ NGUY CƠ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG Download Download PDF