Quay trở lại chi tiết bài báo ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH U LYMPHO TẾ BÀO B VÙNG RÌA TẠI VIỆN HUYẾT HỌC–TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG Tải xuống Tải xuống PDF