ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH U LYMPHO TẾ BÀO B VÙNG RÌA TẠI VIỆN HUYẾT HỌC–TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

Quang Chiêm Lê 1,, Đức Bình Vũ 2, Thị Minh Nguyệt Nguyễn 2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân u lympho tế bào B vùng rìa (MZL)tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương từ tháng 1/2015 đến tháng 10/2021. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 86 bệnh nhân MZL. Kết quả: Phát hiện cả 3 thể bao gồm MALT 73,3%, NMZL 20,9%, SMZL 5,8%; trong đó vị trí thường gặp là dạ dày (25,6%) và mắt (24,4%). Nam nhiều hơn nữ (58,1% và 41,9%). Tuổi trung bình của MALT, NMZL, SMZL lần lượt là 54,6 tuổi; 52,8 tuổi; 55,8 tuổi. Nhóm MALT có tỉ lệ gặp triệu chứng B (7,9%), thiếu máu (20,6%), hạch to (1,6%), lách to (0%) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm NMZL và nhóm SMZL. Nhóm MALT có tỉ lệ huyết sắc tố thấp (20,6%), số lượng tiểu cầu giảm(4,8%), bạch cầu tăng(9,5%), rối loạn hình thái tế bào tủy (11,1%), mật độ tế bào tủy tăng (7,9%), xâm lấn tủy (11,1%), Ki67 >30% (11,1%) thấp hơn so với nhóm NMZL và SMZL. Không có sự khác biệt về mô bệnh học giữa 3 nhóm MALT, NMZL, SMZL. Kết luận: MALT là nhóm bệnh thường gặp nhất và có sự khác biệt về các biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng với NMZL và SMZL.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cerhan J.R., Habermann T.M. (2021). Epidemiology of Marginal Zone Lymphoma. Annals of Lymphoma, 5, 1-19.
2. Campo E., Swerdlow S.H., Harris N.L. et al (2011). The 2008 WHO classification of lymphoid neoplasms and beyond: evolving concepts and practical applications. Blood, The Journal of the American Society of Hematology, 117(19), 5019-5032.
3. Türkkan G., Alkan A., Paydaş S. et al (2020). Demographical and Clinical Features of Marginal Zone Lymphomas: A Retrospective Study of Turkish Oncology Group (TOG). Indian J Hematol Blood Transfus, 36(4), 640-645.
4. Knauf W., Abenhardt W., Koenigsmann M. et al (2021). Rare lymphomas in routine practice - Treatment and outcome in marginal zone lymphoma in the prospective German Tumour Registry Lymphatic Neoplasms. Hematol Oncol, 39(3), 313-325.
5. Nakamura S., Ponzoni M. (2020). Marginal zone B-cell lymphoma: lessons from Western and Eastern diagnostic approaches. Pathology, 52(1), 15-29.
6. Zucca E., Arcaini L., Buske C. et al (2020). Marginal zone lymphomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up✰. Annals of oncology, 31(1), 17-29.
7. Mazloom A., Medeiros L.J., McLaughlin P.W. et al (2010). Marginal zone lymphomas. Cancer, 116(18), 4291-4298.
8. Alderuccio J.P., Lossos I.S. (2020). Prognostic factors and risk of transformation in marginal zone lymphoma. Ann. Lymphoma, 4, 1-14.
9. El-Hawary A.K. (2006). Histopathological assessment and immunohistochemical study of nasopharyngeal low grade MALT lymphoma. J Egypt Natl Canc Inst, 18(2), 103-108.