Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG
TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM

Những bài viết của các tác giả gửi đăng Tạp chí Y học Việt Nam thuộc các chuyên khoa có nội dung tốt, đem lại những kiến thức góp phần cho sự phát triển ngành Y học Việt Nam.

Bài đăng gửi về: BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM
Địa chỉ: 68A Bà triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT: 024-39431866
Email: tapchiyhocvietnam@gmail.com

1. Yêu cầu: Tác giả gửi 01 bản thảo, in rõ ràng, có đánh số trang, gửi bài vào email: tapchiyhocvietnam@gmail.com hoặc lưu bài trong USB.
a. Tên bài: Chữ in hoa (tiếng Việt và tiếng Anh)
b. Tên (các) tác giả: Ghi rõ họ tên, nơi công tác, thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại và email của tác giả chịu trách nhiệm chính.
c. Nơi tiến hành công trình nghiên cứu, nơi công trình nghiên cứu đã được trình bày, báo cáo.
d. Cấu trúc của bài cần ngắn gọn, cỡ chữ 12 - Times New Roman (trong khoảng 3.500 từ đến 3.800 từ. Lề: cách trên 2.5cm, dưới 2cm và cách phải, trái mỗi bên 2cm. Hình minh họa, bảng biểu ngắn gọn, rõ ràng).

2. Trình tự bài viết:
1. Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt, Tiếng Anh (bắt buộc).
2. Đặt vấn đề: Giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu - nêu mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu
4. Kết quả nghiên cứu
5. Bàn luận
6. Kết luận
7. Kiến nghị (nếu có)
8. Tài liệu tham khảo: Đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả) sau đó đến tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp (vần ABC theo họ). Mỗi tài liệu đề tên tác giả, sau đến họ và chữ đệm, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, số trang. Tên sách: tên tác giả, tên Nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang (không quá 8 tài liệu tham khảo).
9. Các bảng, hình vẽ cần rõ ràng, có đánh số thứ tự, có chú thích.

3. Tác giả phải chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả, nội dung bài gửi đăng (các số liệu thu thập và phân tích dữ kiện). Gửi kèm theo 2 phản biện/bài. Mẫu nhận xét bài đăng Tạp chí Y học Việt Nam

4. Ban Biên tập nghiên cứu các bài gửi đăng:
- Ưu tiên đăng những bài có nội dung tốt, đã được báo cáo ở các hội nghị, sinh hoạt khoa học lớn của các Hội chuyên khoa.
- Bài không được duyệt đăng không trả lại bản thảo.
- Các bài gửi không hợp lệ không được xét đăng.

Ghi chú:

- Bài gửi chưa được đăng ở các Tạp chí khác.
- Bài viết ở trình độ cao tác giả viết bằng tiếng Anh, Ban biên tập sẽ đăng vào Vietnam Medical Journal (VMJ) 2 số/năm.

BAN BIÊN TẬP Y HỌC VIỆT NAM