Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

  •   Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét (hoặc một lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên).
  •   Tập tin bài gửi ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF.
  •   Nếu có sẵn, URL cho các tài liệu tham khảo đã được cung cấp.
  •   Các văn bản là khoảng cách đơn; sử dụng phông chữ 12; sử dụng chữ nghiêng, thay vì gạch chân (trừ địa chỉ URL); và tất cả các hình minh họa, số liệu và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối bản thảo.
  •   Văn bản tuân thủ các yêu cầu về trình bày văn bản và tài liệu tham khảo được nêu trong Hướng dẫn cho tác giả.

Vui lòng đọc các hướng dẫn bên dưới, sau đó truy cập trang web gửi của Tạp chí https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/submissions để tải lên bản thảo của bạn. Xin lưu ý rằng các bản thảo không tuân theo các nguyên tắc này có thể bị trả lại.

Chỉ những bản thảo có đủ chất lượng đáp ứng mục đích và phạm vi của Tạp chí Y học Việt Nam mới được xem xét phản biện và đăng bài.

Trong quá trình gửi đăng, tác giả sẽ được yêu cầu đảm bảo quyền sở hữu của các tác giả với bài báo, tác giả có các quyền đối với tác phẩm, tác giả cần đảm bảo tác phẩm được xuất bản lần đầu trên Tạp chí và nó không được đồng thời đang xem xét để xuất bản ở nơi khác và chưa từng được xuất bản ở bất kỳ một dạng ấn phẩm nào khác, bất kỳ các tư liệu không thuộc quyền sở hữu của tác giả cần phải được hỏi ý kiến để được phép tái bản.