Quay trở lại chi tiết bài báo KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT TÂN SẢN HOẶC ÁC TÍNH CỦA POLYP TÚI MẬT Download Download PDF