KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT TÂN SẢN HOẶC ÁC TÍNH CỦA POLYP TÚI MẬT

Đào Thị Luận1,2, Đặng Đức Thịnh1,2, Nguyễn Thị Quỳnh1, Trần Ngọc Minh1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số yếu tố liên quan đến tính chất tân sản hoặc ác tính của polyp túi mật. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngangtrên 95 bệnh nhân được phát hiện có polyp túi mật trên bệnh phẩm cắt túi mật tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 01/2019 đến 10/2019. Kết quả: Tỉ lệ tân sản và tỉ lệ ung thư ở những trường hợp có trên 01 polyp và polyp kích thước dưới 10 mm thấp hơn các tỉ lệ tương ứng ở những trường hợp chỉ có 01 polyp và polyp kích thước từ 10 mm trở lên; tỉ lệ polyp ung thư ở những người từ 50 tuổi trở xuống thấp hơn tỉ lệ tương ứng ở những người trên 50 tuổi. Những sự khác biệt trên đều có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận: Trên 50 tuổi, polyp kích thước từ 10 mm trở lên, chỉ có 01 polyp là các yếu tố có liên quan đến tính chất tân sản hoặc ác tính của polyp túi mật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sarkut P, Kilicturgay S, Ozer A et al. Gallbladder polyps: factors affecting surgical decision. World J Gastroenterol. 2013;19(28): 4526-4530.
2. Salmenkivi K et al. Cholesterosis of the gall-bladder. A clinical study based on 269 cholecystectomies. Acta chir scand suppl. 1964;105(324):1-93.
3. Yiping L, Talar T et al. Gallbladder polyps: real or imagined?. The American Surgeon. 2018;84(10): 1670-1674.
4. Taskin OC, Basturk O, Reid MD et al. Gallbladder polyps: Correlation of size and clinicopathologic characteristics based on updated definitions. PLoS One. 2020;15(9):e0237979.
5. Roa I, de Aretxabala X, Morgan R, et al. Pólipos y adenomas de la vesícula biliar: consideraciones clínico-patológicas [Clinicopathological features of gallbladder polyps and adenomas]. Rev Med Chil. 2004;132(6):673-679.
6. Ryol LS, Ook HK, Ho JS. Reasonable cholecystectomy of gallbladder polyp–10 years of experience.Asian journal of surgery. 2019: 332-337.
7. BhattNR, GillisA, SmootheyCOet al. Evidence based management of polyps of the gall bladder: A systematic review of the risk factors of malignancy. Surgeon. 2016;14(5):278-86.
8. Wennmacker SZ, DijkAH, RaessensJHet al. Polyp size of 1 cm is insufficient to discriminate neoplastic and non-neoplastic gallbladder polyps. Surg Endosc. 2019;33(5):1564-1571.
9. Kyung SJ et al. Management strategies for gallbladder polyps: is it possible to predict malignant gallbladder polyps? Gut Liver. 2008;2(2):88-94.