KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT TÂN SẢN HOẶC ÁC TÍNH CỦA POLYP TÚI MẬT

Đào Thị Luận1,2, Đặng Đức Thịnh1,2, Nguyễn Thị Quỳnh1, Trần Ngọc Minh1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số yếu tố liên quan đến tính chất tân sản hoặc ác tính của polyp túi mật. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngangtrên 95 bệnh nhân được phát hiện có polyp túi mật trên bệnh phẩm cắt túi mật tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 01/2019 đến 10/2019. Kết quả: Tỉ lệ tân sản và tỉ lệ ung thư ở những trường hợp có trên 01 polyp và polyp kích thước dưới 10 mm thấp hơn các tỉ lệ tương ứng ở những trường hợp chỉ có 01 polyp và polyp kích thước từ 10 mm trở lên; tỉ lệ polyp ung thư ở những người từ 50 tuổi trở xuống thấp hơn tỉ lệ tương ứng ở những người trên 50 tuổi. Những sự khác biệt trên đều có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận: Trên 50 tuổi, polyp kích thước từ 10 mm trở lên, chỉ có 01 polyp là các yếu tố có liên quan đến tính chất tân sản hoặc ác tính của polyp túi mật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo