Quay trở lại chi tiết bài báo MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG GIÚP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN VIÊM ÂM ĐẠO Tải xuống Tải xuống PDF