Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GHÉP XƯƠNG GIỮA HAI NHÓM CÓ VÀ KHÔNG SỬ DỤNG HUYẾT TƯƠNG GIẦU YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG Download Download PDF