ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GHÉP XƯƠNG GIỮA HAI NHÓM CÓ VÀ KHÔNG SỬ DỤNG HUYẾT TƯƠNG GIẦU YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG

Tạ Anh Tuấn, Phạm Dương Châu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện trên 74 bệnh nhân có khe hở cung hàm một bên tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Uơng Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong khoảng thời gian từ 12/2014 đến 09/2019, được chia thành 2 nhóm nghiên cứu, nhằm đánh giá kết quả của việc ghép khung hàm một bên bằng xương mào chậu, có và không sử dụng huyết tương giầu yếu tố tăng trưởng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp nghiên cứu mô tả với mẫu thuận lợi, để đo các kích thước về khả năng tái tạo xương tại khe hở, các yếu tố liên quan xung quanh vị trí khe hở. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ tiêu xương được theo dõi sau 12 tháng cho thấy chiều dài xương ghép ở nhóm can thiệp tốt hơn so với nhóm đối chứng. Kết quả có ý nghĩa thống kê trên cỡ mẫu nghiên cứu với p=0.045 (Kiểm định Mann-Whitney).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Dương Châu (2012) "Đánh giá kết quả ghép xương ổ răng ở bệnh nhân sau mổ tạo hình khe hở môi vòm miệng," Tạp chí Y học thực hành.
2. E. S. Tichvy Tammama, Journal of Dentomaxillofacial Science, vol. 37, (J Dentomaxillofac Sci) , April 2017, pp. P-ISSN.2503-0817, E-ISSN.2503- 0825 .
3. S. N. R. Boyne PJ (1972), "Secondary bone grafting of residual alveolar and palatal clefts," Journal of Oral Surgery 30, MĐ.
4. S. G. A. F. Bergland O (1986) "Elimination of the residualalveolar cleft by secondary bone grafting and subsequent orthodontic treatment," Cleft Palate J..

5. J. A. L. J. Ananth S. M (2005). "Evaluation of Alveolar Bone Grafting: A Survey of ACPA Teams," The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 42(1).

6. C.P. Kasaven(2016), “Accuracy of both virtual and printed 3-dimensional models for volumetric measurement of alveolar clefts before grafting with alveolar bone compared with a validated algorithm: a preliminary investigation”, British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol 55, p31 – 36.
7. Hynes P. J., Earley M. J. (2003), “Assessment of secondary alveolar bone graftingusing a modification of the Bergland grading system”, The British Association of Plastic Surgeons, Vol 56-2003, p630 – 636.
8. R. E. C. M. Mooren, (2007), “The effect of platelet - rich plasma on early and late bone healing: an experimental study in goats”, Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2007, Vol36, p626–631.